GDPR new

Szanowny Kliencie ebm-papst Polska Sp. z o.o., od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z załączoną notą informacyjną, z której dowiedzą się Państwo o celu, okresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach oraz odbiorcach Państwa danych. Informujemy jednocześnie, że ebm-papst Polska Sp. z o.o. dba w szczególny sposób o to, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Z poważaniem, Zespół ebm-papst Polska Sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny RODO/GDPR

Szanowny Kliencie ebm-papst Polska Sp. z o.o.,

od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z załączoną notą informacyjną, z której dowiedzą się Państwo o celu, okresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach oraz odbiorcach Państwa danych. Informujemy jednocześnie, że ebm-papst Polska Sp. z o.o. dba w szczególny sposób o to, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Z poważaniem,

Zespół

ebm-papst Polska Sp. z o.o.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest ebm-papst Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, NIP: 5242408492, REGON: 017378550, KRS: 0000062087.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że przy zawieraniu umowy pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

- nazwisko i imiona;

- nazwa firmy;

- numer NIP;

- adres siedziby oraz adres korespondencyjny;

- numer kontaktowy oraz adres e-mail.

Powyższe dane są nam niezbędne do:

- zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), w tym w celu dostarczenia Państwu naszych produktów, obejmujących m.in. silniki i wentylatory;

- realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), w tym w szczególności w celu wystawiania i przechowywania faktur;

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów ebm-papst Polska (art. 6 ust. 1 f RODO), w tym w szczególności, w celu prowadzenia działań marketingowych, m.in. przekazywania na adres e-mail, telefonicznie lub w inny sposób, informacji handlowych, ofert, dodatkowo w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski, a ponadto w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek zawarcia umowy i dostarczenia produktów przez ebm-papst Polska. Pomimo dobrowolności podania danych, konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy i dostarczenia produktów przez ebm-papst Polska.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych, wyraźnie wskazanych celach, jeśli udzielą nam Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 a RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: ebm-papst Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa;

b) mailowo na adres: robert.ladny@ebmpapst.pl

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w trakcie trwania umowy, a następnie po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (w tym zakresie w szczególności przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego) oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia możliwości rozwiązywania sporów albo dochodzenia roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie, m.in. w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz kurierskiej albo organom państwa w wypadku występowania podstawy prawnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz do informacji w następującym zakresie:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

d) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) informacje o źródle danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

h) zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania;

2) prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3) prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Administrator ma wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

– cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych;

– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Zaznaczyć jednak należy, iż nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jednocześnie jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, ewentualnie z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5) prawo do przenoszenia danych, w zakresie którego mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Państwa dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;

– dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może przy tym niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

6) prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, na mocy którego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w tym profilowania (jednak wyłącznie w wypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). W przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności. Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Informujemy również, że są Państwo uprawnieni do zgłoszenia swoich praw w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: ebm-papst Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa;

b) mailowo na adres: robert.ladny@ebmpapst.pl

SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679.

Dear Customer of ebm-papst Polska Sp. z o.o.,

from 25 May 2018, the General Data Protection Regulations (GDPR) became applicable in all European Union countries. We encourage you to read the attached information note, which will inform you about the purpose, duration and method of processing your personal data, as well as your rights and recipients of your data. Please be informed that ebm-papst Polska Sp. z o.o. cares in a special way for your personal data to be properly secured and processed in accordance with the generally applicable laws.

Sincerely,

Team of ebm-papst Polska Sp. z o.o.

PERSONAL DATA CONTROLLER

In accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016, No. 2016/679, we would like to inform you that the Controller of your personal data is ebm-papst Polska Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw, ul. Annopol 4A, 03-236 Warsaw, NIP: 5242408492, REGON: 017378550, KRS: 0000062087.

PURPOSE OF PROCESSING OF PERSONAL DATA AND THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING OF PERSONAL DATA

We would like to inform you kindly that when we sign a contract, we obtain personal data from you. These include:

- surname and first names;

- company name;

- NIP (tax id);

- address of the registered office and mailing address;

- telephone number and e-mail address.

The above data is necessary for:

- conclusion and performance of the contract (Article 6 paragraph 1 b) of the GDPR), including to provide you with our products, including motors and fans;

- implementation of legal obligations (Article 6 par. 1 c) of the GDPR), in particular for the purpose of issuing and storing invoices;

- implementation of the legitimate interests of ebm-papst Polska (Article 6 paragraph 1 f) of the GDPR), in particular in order to conduct marketing activities, including providing by e-mail, telephone or in other way, commercial information, offers, in addition to answer your questions and requests, and to pursue possible claims.

Providing your personal data is voluntary, but it is a condition for the conclusion of the contract and delivery of products by ebm-papst Polska. Despite the voluntary submission of data, the consequence of their failure to provide will be the inability to conclude a contract and deliver products by ebm-papst Polska.

Your personal data may also be processed in other, explicitly indicated purposes, if you give us separate consent for such processing (Article 6 paragraph 1 a) of the GDPR).

If the processing of personal data is based on consent, you have the right to withdraw your consent at any time, which, however, has no impact on the lawfulness of the processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal.

The consent to the processing of personal data may be withdrawn as follows:

a) in writing to the following address: ebm-papst Polska Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw, ul. Annopol 4A, 03-236 Warsaw;

b) by e-mail to the following address: robert.ladny@ebmpapst.pl

DURATION OF PERSONAL DATA PROCESSING

We process your personal data during the term of the contract, and then after its termination for a period resulting from the law (in this respect, in particular for the period specified in the tax law) and for the period necessary to ensure dispute resolution or redress, provided that the provisions of generally applicable laws do not require prior deletion of data.

RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

Your personal data may be transferred to entities acting on our behalf, including in the scope of accounting, legal, IT and courier services or state authorities in the case of a legal basis resulting from the provisions of the generally applicable law.

POWERS RELATED IN CONNECTION WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Under the General Data Protection Regulation, you have the following rights:

1) the right to access your personal data and information in the following areas:

a) purposes of processing;

b) categories of personal data processed;

c) recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed;

d) the planned period of storage of personal data, and if this is not possible, criteria for determining this period;

e) the right to request the data controller to rectify, delete or limit the processing of personal data and to object to such processing;

f) the right to lodge a complaint with the supervisory authority;

g) information about the source of personal data, if personal data have not been collected from the data subject;

h) automated decision-making, including profiling, as well as the significance and envisaged consequences of such processing;

2) the right to require the data controller to promptly rectify your personal data that is incorrect and to supplement incomplete personal data;

3) the right to request the data controller to delete your personal data immediately. The controller then has the obligation to delete your personal data without undue delay, provided that one of the following conditions is met:

- personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or are processed;

- you have withdrawn the consent on which the processing is based and the administrator has no other legal basis for the processing of your personal data;

- you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for processing;

- your personal details have been processed unlawfully;

- your personal details must be removed in order to comply with the legal obligation.

It should be noted, however, that it is not possible to implement the right to delete personal data, including in the event that the controller is obliged under the law to continue processing personal data to the extent specified by the relevant law or for purposes necessary to establish, assert or defend claims by the controller;

4) the right to demand limiting the processing of personal data in the following cases:

a) questioning the accuracy of personal data - for a period allowing the controller to check the correctness of this data;

b) the processing is unlawful and you oppose the deletion of your personal data, requesting instead to limit their use;

c) the controller no longer needs personal data for processing but you need them to establish, assert or defend claims;

d) you object to the processing - pending the determination of whether the legitimate grounds on the part of the controller override the grounds for objection.

At the same time, if the processing has been limited, such personal data may be processed, except for storage, only with your consent or to determine, assert or defend claims or to protect the rights of another natural or legal person, possibly for important reasons of public interest of the European Union or a Member State.

5) the right to transfer data in which you have the right to receive in a structured, commonly used machine-readable format personal data provided to the controller and to request sending such personal data to another controller, if technically possible. The controller is obliged to provide the data provided by you that meet the following conditions jointly:

- processing takes place in an automated manner, i.e. does not include paper collections;

- data are processed on the basis of consent or in connection with the contract.

Execution of the right to transfer data cannot adversely affect the rights and freedoms of other people.

6) the right to oppose the processing of data, under which you have the right to object at any time - for reasons related to your specific situation - to the processing of personal data related to you, including profiling (however, only in the case of data processing based on the legitimate interest of the data controller or when processing is necessary to perform a task carried out in the public interest or in the exercise of public authority entrusted to the controller). In the event of opposition, the controller may no longer process your personal data, unless it demonstrates the existence of legally valid grounds for processing, overriding your interests, rights and freedoms. In addition, if personal data is processed for direct marketing purposes, you have the right to object at any time to the processing of your personal data for such marketing purposes, including profiling, to the extent that the processing is related to such direct marketing. If you object your personal data may no longer be processed for such purposes.

Please be advised that you are entitled to submit your rights in the following way:

a) in writing to the following address: ebm-papst Polska Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw, ul. Annopol 4A, 03-236 Warsaw;

b) by e-mail to the following address: robert.ladny@ebmpapst.pl

COMPLAINT ON PROCESSING OF PERSONAL DATA

You have the right to lodge a complaint to the President of the Office of Personal Data Protection if you believe that the processing of your personal data violates generally applicable law, in particular the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2016/679.